The King of Siam

The King of Siam

Scenario, Director Maria de Valukhoff

Scenography Vladimir Martyrosov
Arrangements Victor Fridman
Cast
Michail Babichev
Evgeny Voskresensky
Alyna Olshanskaya
Varvara Kalganova